http://bangpurecreation.com/

Q.M. Bangpu Recreation

สถานตากอากาศบางปู

จก.พธ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อ 9 ส.ค.60 จก.พธ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปู คืนสู่ธรรมชาติ โดยร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ, หน่วยงานภาคเอกชน และสถานศึกษา ภาคประชาสังคม รวมจำนวน กว่า 1,000 คน ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ และยังถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีจิตสำนึกรักในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป
วันที่ : 2017-08-09